ასოციაციის მიზნებია:

ა)ალცჰაიმერით დაავადებული პირების დროული გამოვლენა და მხარდაჭერა.

ბ)საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება დაავადების პრევენციის მიზნით.

გ)რეგიონალური ინფრასტრუქტურის შექმნა ასოციაციის ეგიდით განსახორციელებელი პროგრამების მხარდასაჭერად.

დ)აქტიური მონაწილეობის მიღება სამედიცინო კვლევებში.

ე)საერთაშორისო შეხვედრების, კონგრესების, ლექციების, გამოფენების ორგანიზება-ჩატარება და მათში მონაწილეობის მიღება (საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ).

ვ)ასოციაციის წინაშე დასახული მიზნების მიღწევის მიზნით კონტაქტების დამყარება საქართველოსა და უცხოეთის სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;

ზ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, რომელიც ხელს შეუწყობს ასოციაციის მიზნების და ამოცანების შესრულებას და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.